Kitap Ara

  Araştırma İnceleme Kategorisi

  • Milli Kültür Modernleşme ve İslam
   Bu araştırmanın ileri sürdüğü iki önemli tez vardır. Bunlardan biri, Türk laiklik sisteminin Batılı norm ve değerlere uygun olarak gündeme gelmiş olmasıdır. Bu değişim süresinde, iki kültür alanının karşılaşması nedeniyle, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Alevi - Bektaşi Kimliği
   Siyaset Sosyolojisi, siyaset-toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde kendine özgü bir disiplindir. Bu açıdan siyaset sosyolojisi, öncelikli olarak iktidar ilişkileri, siyasal kişilik (kişilik tipolojileri), siyasal tutumlar, siyasal eğilimler, siyasal ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Hristiyanlıkta Tevhit'ten Teslis'e (Hıristiyanlıkta Tevhit - Teslis Mücadelesinin Kısa Tarihi)
   Hz. İsa (A.S.)'nın tek Allah inancını esas alan öğretisi üç uknumlu (Baba-Oğul-Kutsal Ruh) bir dine nasıl dönüştü? Tarsuslu Pavlos, insan ve peygamber Hz. İsa'dan, Rab "Christ"i nasıl üretmiştir? Roma ve Yunan Paganizminin ...

   Yazar: Mehmet Emin Aydınbaş (Yazar)
  • Avrupa'da İslam ve Müslümanlar
   Bugün ab içinde yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşamakta; vatandaş ve göçmen olarak Avrupa'daki Müslümanlar çeşitlilik arz eden ve büyüyen bir grup oluşturmaktadır. 11 Eylül ile bilhassa New York, Madrid ve ...

   Yazar: Arif Korkmaz (Yazar)
  • Çağdaş Türk Sosyolojisi ve Sorunları
   Cumhuriyet sonrası Türk sosyolojisinin bu ikinci döneminde, özellikle toplum dinamiğinin önemli bir boyutunu oluşturan terör ve anarşik olaylar, Alevi-Bektaşi kültürü, aşiret ve kabile olgusu, etnik - azınlık sorunları, milli kimlik ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Kürtler
   Türkiye'de Kürt tarihi araştırmaları henüz başlangıç düzeyindedir. Son yıllarda Kürtlerle ilgili yayınlarda belli bir artış olmuştur ancak; Kürt tarihi yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından akademik düzeyde ele alınmamıştır. Kürtler adını ...

   Yazar: Bekir Biçer (Yazar)
  • Eskiçağ Aile Hukuku
   Aile, erkek ve kadının örf-adet ve kanunlar çerçevesinde, şahitler huzurunda düzenlenen hukuki vesika ile bir arada bulunmalarıyla oluşmaktadır. Toplumun temel çekirdeği olan bu kurum kutsal kabul edilmektedir. Çünkü zürriyetin devamı ...

   Yazar: Yusuf Kılıç (Yazar)
  • Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi
   Aydın sınıfın anatomisinde temel felsefe, Türk Devleti'nin kaderine el koyan yönetici sınıfın etnik kimliği, ilişkileri, danışma çevreleri, olayların akışındaki rol ve tkinlikleri tüm boyutlarıyla incelemek ve onların saklı zihniyetlerini katersisa ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Sanayi Toplumu -Sanayi Sosyolojisine Giriş
   Sanayileşme olgusu, gözleneceği üzere potansiyel yığılımın, yeniliğe açılımların ve toplumsal dokunun biçimlenmesi, yaratıcı zekânın evrensel imaja yön vermesi açısından bir atılımdır. Bu açıdan bakıldığında, Türk toplumunun kıtalar arası hareketliliği, göçler ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Hukuk ve Siyaset Ekseninde İnsan Hakları
   Günümüze kadar geçirilen aşamalara paralel olarak insan haklarının, insanlığın 'ortak değeri'ini oluşturan temel kavramlardan biri haline geldiğine şüphe bulunmamaktadır. Her insanın saygı görmesi gerektiği fikrine ilişkin olan insan hakları, insani ...

   Yazar: Reyhan Sunay (Yazar)
  © 2017 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi