Kitap Ara

  Tarih Kategorisi

  • Irak Selçukluları
   Selçuklular dönemim, Türklerin Ortadoğu'daki hâkimiyetlerinin perçinlendiği, oldukça uzun ve karışık mücadelelerini yaşandığı bir zaman dilimidir. Burada yaşayan çeşitli din ve kültürlerden insanları yüzyıllarca bir arada, mutlu ve müreffeh bir şekilde ...

   Yazar: Hüseyin Kayhan (Yazar)
  • Selçuklular ve Kafkasya
   Hiçbir millet kurmuş oluğu medeniyeti yalnızca kendisi siyasi ve coğrafi hudutları içerisinde yaşatmak istemez. Her topluluğun mukadderatında, mevcut ve gelecek milletlerin nam ve hesabına deruhte edilmiş müşterek bir hisse vardır ...

   Yazar: Yaşar Bedirhan (Yazar)
  • Siyah Öfke - Ortaçağ İslam Dünyasında Zenci Kölelerin İsyanı 869-883
   Ortalama tarih bilgisine sahip pek çok insan, Roma İmparatorluğu'na karşı Spartaküs önderliğinde M.Ö. 74-71 yıllarında başkaldıran Romalı kölelerin isyanından haberdardır. Ama pek çok tarihçi, Aşağı Mezopotamya'nın bataklıkları içinde çalıştırılan zenci ...

   Yazar: Mustafa Demirci (Yazar)
  • Eski Çağda Türkler
   Hemen hemen herkes en eski Türk kavmini Hunlar olduğunu zanneder. Çünkü bugüne kadar okuduğu kitaplarda böyle yazmaktadır. Ama bunu doğru olmadığın, bu kitabı okuduğu zaman anlayacaktır. Ve yine hemen hemen ...

   Yazar: Ekrem Memiş (Yazar)
  • Osmanlı Döneminde Kıreli Kazası Hüyük İlçesi ve Köyleri Vakıf Eserleri
   Osmanlı Devleti çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş ve pek çok milleti bir arada uzun yıllar barış içinde yaşat¬mıştır. Osmanlı'yı daha iyi tanımak ve anlamak için Os¬manlı toplumunun sosyal ve ...

   Yazar: Halis Akıncı (Yazar)
  • Türk Tasavvuf Araştırmaları
   Anadolu'da tasavvuf, Türkiye Selçukluları döneminde büyük bir gelişme kaydetti. Başkent Konya'ya İslâm âleminin değişik yerlerinden mutasavvıflar gelmiş, buradan ülkenin hemen her tarafına gönderdikleri temsilcileri aracılığıyla kendi görüşlerini yaymışlardır. Bu dönemde ...

   Yazar: Yusuf Küçükdağ (Yazar)
  • Türk Modernleşmesi ve Din
   Osmanlı toplumu ve bütün insanlık eşi görülmedik bir dönüşüm projesi olan modernite ile karşılaşınca, geleneksel tepki ve korunma mekanizmaları biranda anlamsızlaşma sürecine girmiştir. Farklılığını ve üstünlüğünü her seferinde hissettiren Osmanlı ...

   Yazar: Mehmet Akgül (Yazar)
  • Parlamenter Denetim 1908- 1920 / Osmanlı Meclis- i Mebusanı'nda
   Parlamenter sistemde parlamentonun iktidara karşı kullanabileceği denetim mekanizmaları, Soru, Gensoru, meclis Araştırması, Meclis Soruşturması ve Genel Görüşmedir. Bu denetim mekanizmaları sırf bilgi edinme ve tenkitten ibaret değildir. Gensoru yoluyla bakan ...

   Yazar: Mehmet Ali Gazel (Yazar)
  • Lütfi Fikrinin Tanzimantı
   23 Temmuz 1908 tarihinde Kanûn-ı Esâsî'nin tekrar yürürlüğe girmesinden sonra birçok eksiğine rağmen Osmanlı Devleti'nde parlamenter rejim başlamış ve bunun sonucu olarak da, meclis açılmış ve siyasi partiler kurulmuştur. Kurulan ...

   Yazar: Mehmet Ali Gazel (Yazar)
  • Türk Tarihinde Kadın ve Savaş
   Türk Destan ve efsanelerinde kadın, daima bir şeref, ahlak, kahramanlık ve fedakârlık sembolü olarak düşünüle gelmiştir. Hatta Türk muhayyilesinde kadın, çoğu zaman insan değil, karanlıkları aydınlatan bir ışık manzumesi, erişilmesi, ...

   Yazar: Hava Selçuk (Yazar)
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi