Kitap Ara

  Tarih Kategorisi

  • Selçuklular Bibliyografyası
   Bugünü iyi anlayabilmek için geçmişi de iyi bilmek ve geçmişten ders almak gerekir. Milli Tarihimizde çok önemli bir yer tutan Selçuklu Tarihi'nin gerektiği gibi bilinmesi yeni nesillerimizde tarih bilincinin uyanması ...

   Yazar: Fazlı Konuş (Yazar)
  • Diyarbakır ve Çevresinin Müslümanlaşma Süreci
   Dünya coğrafyasının bazı bölgeleri için "medeniyet beşiği" derler.Bu isimi en çok hak eden anadolu'durAnadolu'nun doğusu ise bir anlamda medeniyetlerin hem buluşması hem de çatışmasının yaşandığı coğrafyadır.İncelediğimiz coğrafya olan İslam tarihindeki ...

   Yazar: Mehmet Azimli (Yazar)
  • Avrupa'da Türk İmajı -XVI-XIX. Asır İngiltere Örneği
   Barbar, yağmacı, kibirli muzaffer hükmedici, mağrur, muhteşem disiplinli, acımasız, hoşgörülü... Konuksever, kaderci, dağınık, kabiliyetsiz, neşeli, bağnaz, bilgisiz, pis ve ehl-i keyf... Tüm bu kavramlar Avrupa İngilteresinde tarihsel süreçde Türkler ve Müslümanlar için ...

   Yazar: H. Mustafa Eravcı (Yazar)
  • XX.Yüzyıl Başlarında Türkiye'de Yükseköğretim
   Eğitime verilen önem,eğitimin sosyal,siyasi,ekonomik ve kültürel alanlara etkisini ne denli kuvvetli olduğunun anlaşılması üzerine tarih boyunca artarak devam etmiş, bu önem yükseköğretim alanındaki uygulamalarda da kendini göstermiştir. -Dr.Seyit Taşer "Türk mekteplerinde ...

   Yazar: Seyit Taşer (Yazar)
  • Osmanlı Devleti'nin Taşra Hukuk Mektepleri
   Bu kitap, son dönem Osmanlı Devleti eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ilerleme hamlesinin hukuk eğitimine yansımasını gösterir. Sultan II. Abdülhamid zamanında, İstanbul dışında Anadolu, Rumeli ve Ortadoğu coğrafyasında eğitim kurumlarını artırma gayretleri ...

   Yazar: Seyit Taşer (Yazar)
  • XIX.Yüzyıl Ortalarında Kayseri Vakıflarının Arazi Gelirleri
   Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Tarım üretimin temel kaynağı olan araziler, vakıfların da gelir kaynakları arasında öncelikle bir konuma sahipti. XIX. Yüzyıl ortalarında kayseri'de mevcut vakıfların arazi gelirleri üzerinde ...

   Yazar: Özen Tok (Yazar)
  • Ermeni Kilisesi'nde Sakramentler
   Sakramentlerin Hıristiyan teolojisindeki genel anlamı şu şekilde özetlenebilir: Tanrı insanı kendine benzer, kutsal yaratmıştır. Ama insan günaha düşmüştür. Tanrı, insanlığı düştüğü günahtan kurtarması için Biricik Oğlu'nu göndermiştir. Kendisini çarmıhta feda ...

   Yazar: Canan Seyfeli (Yazar)
  • Kore Savaşında Türk Zayiatı (1950 - 1953)
   Türk tarihinin şeref levhalarından biride, askerlerinin Korede ortaya koyduğu kahramanlıklarıdır. Bazı milletlerle hareket ettiği bu savaşta, olağanüstü gayret ve çabaları, harbin dışında kalan toplumlar, hatta düşman ülkeler tarafından bile takdirle ...

   Yazar: Ahmet Atalay (Yazar)
  • Konya Atatürk Evi
   Konya Atatürk Müzesi, Konyalılara Büyük Önder Atatürk'ün hediyesidir. O'nun Konya ve Konyalıya verdiği önemi hepimiz biliriz ve Konya için söyledikleri, "Konya benim dedelerimin öz vatanıdır" "Konya, asırlardan beri tüten bir ...

   Yazar: Ahmet Atalay (Yazar)
  • Karaman Tarihi : XVIII. Yüzyıl
   Eski adı Larende olan Karaman, Orta Anadolu'da Konya'dan sonra önemli bir kenttir. Özellikle Karamanoğullarının ortaya çıkmasından sonra Selçuklu siyasi tarihinde yer almaya başlamıştır. Mevlana, babası Bahaeddin Veled'le birlikte ilek Karaman'a ...

   Yazar: Ahmet Cengiz (Yazar)
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi