Kitap Ara

  Göç ve Din

  Kategori: Sosyoloji

  Sayfa: 470

  ISBN: 978-605-4451-76-0

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Arif Korkmaz (Yazar)


  Fiyat: 0


  Pozitivist düşünürlerce XIX. ve XX. yüzyılda dile getirilen "dinin insan toplumundan silinip gideceği" yönündeki varsayımlar gerçekleşmemiş ve din, XXI. yüzyılda da gündemde kalmaya devam etmiştir. Bu nedenle dinin, modern dünyada da hala tartışmaların odağında olmaya devam ettiği gözlenmektedir. Ne var ki din konusundaki pek çok çalışma genellikle geleneksel inceleme yöntemleri esas alınarak yapılmakta; dolayısıyla bu çalışmaların nazari ve spekülatif yönü ağır basmaktadır. Bununla birlikte sosyal bilimlerin ve bu bilimlere paralel olarak gelişimini sürdüren, aralarında din sosyolojisinin de yer aldığı yeni din bilimlerinin karakteri, onların olgusal, deneysel ve objektif bir metodoloji benimsemiş olmalarıdır. Dinin bu şekilde deneysel olarak incelenmesi, hem 'yaşayan din' üzerine malumatımızın derinleşmesi, hem dini realitenin daha gerçekçi olarak anlaşılması ve hem de dini sorunlara daha realist çözümler üretilebilmesi açısından hayati bir zaruret haline gelmiştir.

  Bu çerçevede, ülkemizde de dinin deneysel araştırmalara konu edilmesi, son yıllarda artış göstermekte ve bu araştırmalar arasında, özellikle İlahiyat Fakülteleri bünyesindeki araştırmacıların yürüttüğü din sosyolojisi çalışmalarının önemli bir literatür oluşturduğu görülmektedir. Ülkemizde din sosyolojisi, dinin toplumsal yansımaları, toplumsal kurumlarla ilişkileri, sanayileşme, kentleşme, modernleşme ve benzeri pek çok olguyla etkileşimleri gibi konularda yüzlerce çalışma vermiştir ve yetkin bir alan olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu bağlamda, biraz da güncel sorunların haklı önceliği nedeniyle bazı alanlar, söz konusu sosyal araş-tırmalar arasında ya kendine hiç yer bulamamakta ya da oldukça yetersiz olarak temsil edilmektedir. Türkiye'de gerçekleştirilen din sosyolojisi çalışmaları açısından bu alanlardan biri de, 'göç-din ilişkileri'dir. 'Din ve değişim ilişkisi', din sosyolojisinin en önemli ilgi alanlarının başında gelmesine rağmen, göç ve din konusunun, bu deneysel disiplin içinde hak ettiği oranda incelenmemiş olması, özellikle bir göç ülkesi olan Türkiye için önemli bir eksikliktir.
  Bu araştırmada, Türk din sosyolojisinin kayıp halkalarından biri olarak karşımıza çıkan 'göç-din ilişkileri', Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e gitmiş göçmenlerin dini hayatı bağlamında çö-zümlenmeye ve göçün, İsveç'teki Kululu göçmenlerin dini hayatı üzerindeki etkileri analiz edilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede, araştırmanın konusu, önem ve amacı ile kapsam ve sınırlılıkları konusundaki bilgilerin yer aldığı 'Giriş' dışında, bu çalışma, iki ana bölümden oluşmaktadır: teorik çerçeve ve ampirik çerçeve. Teorik çerçeve, kavramsal ve kuramsal çerçevelerden oluşan iki alt bölüme ayrılırken; ampirik çerçeve, araştırma alanını tanıtan bir 'giriş'in ardından araştırmanın yöntemi ve varsayımları ile örnek-lemin demografik-sosyokültürel ve dini profilinden meydana gelen dört alt bölümden oluşmaktadır.

  © 2017 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi