Kitap Ara

  İzzetullah Zeki

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Türkistan Ceditçileri
   Ceditçilik hareketi kadimcilere karşı bir tepki olarak, 19. yüzyılın başlarında din, dil, eğitim ve siyaset alanlarında bir uyanma dönemi olarak ortaya çıkmıştır. Bu uyanış, "Usul-ı Cedit" ve "Ceditçilik" olarak da ...
  • Gazneli Mahmud'un Din Politikası
   Onbirinci yüzyılda Gazne merkezli büyük bir Türk Devleti'ni kurarak fetih hareketleriyle sınırlarını Mâverâünnehir'den Hindistan'ın içlerine kadar genişleten, 33 yıllık saltanatı boyunca Ehl-i Sünnet birlik ruhunu hâkim kılmaya çalışan Gazneli Mahmud, ...
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi