Kitap Ara

  Orhan Türkdoğan Kitaplığı Kategorisi

  • Günümüzde Karamanlar ve Hazar Türkleri
   "...Hazarlar, tarih sahnesinde bir güç kaynağı olarak üç yüz yılı aşan bir süre içinde önemli roller oynamıştır. Üç kıta parçası üzerinde bu gücünü duyurmuş, hatta Hristiyanlık-İslamiyet gibi evrensel dinlerle tanışmış, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplumunun Tarihsel Kimliği ve Günümüz Sorunları
   Sosyolojik yönden Türk toplumu, tarihsel mirasları ve kültür kodları da göz önüne alındığında, günümüzde radikal sorunları olan bir ülke konumuna gelmiştir. Avrupa Birliği sürecinde bu oluşumlar giderek daha da karmaşık ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Doğu - Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm Yolları
   Bölgenin dinamik sorunlarına yönelik iyileştirici girişimler, sosyo-ekonomik ve benzeri radikal reformlar gündeme gelmediği sürece, Doğu ve Güneydoğu yörelerimiz toplumsal şiddetin odak noktası olmakta devam edecektir. Bu nedenle kalkınmanın bütüncül (holistic) ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Köy Sosyolojisi ve Sorunlarımız
   Osmanlıdan günümüze "köylülük" (rurality) kimliğini sürdüren ülkemizde, ne yazık ki köy sosyolojisi bir toplumbilimi dalı olarak istenilen düzeyde gereken ilgiyi görememiştir. Bunun da başlıca nedeni, akademik kuruluşlarda Batı kökenli sosyoloji ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Türkiye Gerçeği
   Tarih felsefesi göstermiştir ki, toplumlar zaman zaman «sosyal fetret» devrelerini yaşamaktadırlar. 12 Eylül öncesi içine sürüklenmiş olduğumuz bu siyasi, iktisadi ve sosyal çalkantılardan kaynaklanan «kaosu» da Türk milleti yenmesini bilecektir. ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Çağdaş Türk Sosyolojisi ve Sorunları
   Cumhuriyet sonrası Türk sosyolojisinin bu ikinci döneminde, özellikle toplum dinamiğinin önemli bir boyutunu oluşturan terör ve anarşik olaylar, Alevi-Bektaşi kültürü, aşiret ve kabile olgusu, etnik - azınlık sorunları, milli kimlik ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • İslâm Değerler Sistemi ve Max Weber
   Son yıllarda, küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde hızla yayılan anarko-kapitalizm zihniyeti, toplum yapımız ve kültür değerlerimizde büyük çöküntülere neden olmaktadır. Bu sebeple, ekonomik sistemimize yeni bir ruh ve zihniyet (ideoloji) ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Sanayi Toplumu -Sanayi Sosyolojisine Giriş
   Sanayileşme olgusu, gözleneceği üzere potansiyel yığılımın, yeniliğe açılımların ve toplumsal dokunun biçimlenmesi, yaratıcı zekânın evrensel imaja yön vermesi açısından bir atılımdır. Bu açıdan bakıldığında, Türk toplumunun kıtalar arası hareketliliği, göçler ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri
   Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir. Bugünkü Türk milleti, siyasal ve toplumsal bütünlüğü içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi
   Hızlı değişen çoğulcu toplumlar günümüzde çok köklü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bunların en önemlilerinden biri de sosyal hareketlerdir. Sosyal hareketler, toplumda yeni bir hayat tarzını, yeni bir model oluşturmak için ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Gecekondu ve İnsan | İstanbul Varoş Kültürü
   İstanbul, tarihsel gelişim süreci içinde çok boyutlu kültürel değerleri, yoksul-zengin yapılaşması, yüzyıllarca Balkanlar ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gelen göçler ve etnik grupların yerleşimleri ve imparatorluğun payitahtı olması gibi çok yönlü ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Ziya Gökalp ve Sosyolojik Düşünce Sistemi
   "Gökalp Sosyolojisi, asgari 500 yıldan beri kimliğini yitirmiş bir topluma, bir yanda ulus-devlet olmanın, öte yandan da Kemalist sistemle birliktelik sağlayarak kimliğimizi kazanmanın yolunu açmıştır. Ülkemiz, şu anda Avrupa Birliği sürecinde ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Kemalist Sistem ve Sosyo-Kültürel Yapısı
   Kemalist sistem, Cumhuriyeti kuran, asker kökenli bir devlet adamının sosyolojik görüş, düşünce yapısı ve olaylara yönelik bakış açısının bir yansımasıdır. Bu nedenle sistem, günümüzde ileri sürüldüğü gibi bir ideolojinin ötesinde, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Günümüz Toplum Yapısı ve Sorunlarımız
   Şu anda bir tayf analizi yapmak gerekirse, Türk toplum yapısı "Büyük Değişme " içindedir. Dün toplum düzenini sağlayan norm ve değerler, bugün yerlerini yeni oluşumlara terk etmek durumda kalmıştır. Belirttiğimiz gibi, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler
   "Türk toplumunun, günümüz dinamik yapılaşmasından biri de, gözlendiği üzere, aşiret-kabile yapılaşmaları ve bunların Zaza-Kürt biçiminde algılanmaları gerçeğidir. Bu oluşum, Parlamentoda, iletişim organları ve akademik çevrelerde her vesile ile gündeme gelmekte, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi