Kitap Ara

  Tarih Kategorisi

  • İslam Tarihi
   Bugünü doğru anlamak ve anlamlandırmak için geçmişi okumak, öğrenmek, üzerinde düşünmek, ondan haberdar olmak ve onu yorumlamak, konumlandırmak gerektiği son derece açıktır. Kökenlerimiz geçmişimizdedir ve ne kökenlerimizden ne de geçmişimizden ...

   Yazar: Şaban Öz (Yazar)
  • Çatışma | İlk İnsandan Günümüze
   55 yıllık bu birikimde ve araştırmada,"SUYA, SABUNA DOKUNULDU!" Din, Dil, Irk farkı gözetilmedi. Hakk Ölçülerine uymayan fiil ve davranışların yanlışlığı; yine Hakk ölçüleri içerisinde ele alındı. Belli bir devrin değil ...

   Yazar: Mustafa Gümüş (Yazar)
  • Saçaklızade ve Osmanlı Dönemi Maraşlı Alimler
   Asırlarca birçok medeniyete beşiklik yapmış olan Maraş, Osmanlı Döneminde başta meşhûr şahsiyet Saçaklızâde Muhammed Efendi olmak üzere, yüzlerce âlim yetiştirmiştir. Bu eserde, Osmanlı döneminde şehirde uygarlığın simgeleri olan pek çok ...

   Yazar: Recep Dikici (Yazar)
  • Eskiçağ Tarihinde Doğu-Batı Mücadelesi
   Bugün bile, bütün hızıyla devam etmekte olan Doğu-Batı mücadelesinin kökleri, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Günümüzde olduğu gibi, geçmişte de, gerek Doğu'yu gerekse Batı'yı temsil eden her devlet, güçlenip yayılmaz arzusunu ...

   Yazar: Ekrem Memiş (Yazar)
  • Vatan Savunmasında Mevlevihaneler
   Bu araştırmada, "10 Yıl Savaş" olarak da adlandırılan Balkan Savaşları'ndan Millî Mücadele'ye, Türk tarihinin fevkalâde kritik gelişmelerini ihtiva eden bir "nefs-i müdâfaa" döneminin arşivlerin tozlu raflarında kalmış bilinmeyen bazı gerçeklerinin ...

   Yazar: Nuri Köstüklü (Yazar)
  • Balkan Muhacirlerinin Konya Vilayetine İskanı (1923-1933)
   Anadolu şehirlerinin "Göç", "Muhacir", "İskân" gibi kavramlarla tanışması XIX. yüzyıla kadar iner. Balkan uluslarının bağımsızlıklarına kavuşmak için giriştikleri yoğun mücadeleler ve bu çerçevede düşman olarak gördükleri Müslümanlara yönelik uyguladıkları şiddet ...

   Yazar: Kürşat Kurtulgan (Yazar)
  • Musul Meselesi Tarihi
   Anadolu'dan yıllar önce Türk ve Müslüman kimliği kazanmış olan Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye bölgeleri, yaklaşık olarak on asır bu kimliklerini, bazen müstakil beylikler halinde, bazen de Selçuklu ve Osmanlı ...

   Yazar: Durmuş Yılmaz (Yazar)
  • Pontoscu Faaliyetler (1918-1922) Milli Mücadele'de Canik Sancağı'nda
   I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı sırasında Türkiye'nin bütünlüğüne ve Türk Milletinin bağımsızlığına yönelen tehlikeler arasında Pontosçuluk hareketi, gerek diplomatik alanda gerekse Canik'teki ayaklanma ve çete faaliyetleriyle Yunan siyasi emellerine ...

   Yazar: Nuri Yazıcı (Yazar)
  • Osmanlı'nın Son Yüzyılı
   Cumhuriyet dönemi yeniliklerinin, Osmanlı'nın son yüz yılı içindeki köklerini bulmak ve tarihin sürekliliği anlayışı içinde, Tanzimat'tan hatta daha öncesinden başlayarak hiç duraksamadan devam eden "yenilik ve ıslahat" hare¬ketlerinin 1920'lere gelindiğinde ...

   Yazar: Durmuş Yılmaz (Yazar)
  • Irak Selçukluları
   Selçuklular dönemim, Türklerin Ortadoğu'daki hâkimiyetlerinin perçinlendiği, oldukça uzun ve karışık mücadelelerini yaşandığı bir zaman dilimidir. Burada yaşayan çeşitli din ve kültürlerden insanları yüzyıllarca bir arada, mutlu ve müreffeh bir şekilde ...

   Yazar: Hüseyin Kayhan (Yazar)
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi