Kitap Ara

  Emir Timur Dönemi Bilginleri

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 127

  ISBN: 978-605-196-594-9

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: İzzetullah Zeki (Yazar)

  Elinizdeki kitap on beşinci asırda devlet sınırlarını Mâverâünnehir'den İran, Turan, Şam, Bağdat, Karabağ, Azerbaycan, Anadolu ve Moskova'ya kadar genişleten Asya Fatihi Emir Timur'un bilginlerle ilişkileri üzerine kaleme alınmıştır. Timur, bilim ve sanat politikası çerçevesinde sefere çıktığı her bölgenin gözde ve güzide bilginlerini Semerkant'a getirmiştir. Âlimlerden Teftâzânî, Cürcânî, Şeyh Şemseddin Muhammed el-Cezerî, Kadılkudat Şehâbeddin İbn Şehîd, Muhyiddin İbnü'l-İz, Şemseddin Nablûsî, Nizameddin Şâmî, Şerafeddin Ali Yezdî, İbn Arabşah ve Hafız Ebru; tabiplerden Cemaleddin ve Şehabedin Ahmed el-Zerdkeşî Semerkant'a getirilen âlim ve hekimlerdendir. Bahsi geçen bilginleri içinde barındıran kitap bir giriş ve altı bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın girişinde Timur'un kısaca hayatı ve faaliyetleri üzerine durulmuştur. Kitabın birinci bölümünde Timur'un döneminde yetişen âlimler, ikinci bölümünde ârifler, üçüncü bölümünde tarihçiler, dördüncü bölümünde vezirler, kâtipler, şairler, beşinci bölümünde sanatçılar ve altıncı bölümünde hekimler hakkında bilgi verilmiştir.

  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi