Kitap Ara

  İbn Miskeveyh

  İbn Miskeveyh (Ebû Alî Ahmed b. Muhammed b. Ya'kûb b. Miskeveyh elHazin, ö. 1030): Ahlâk âlimi, filozof ve tarihçi. Doğum tarihi ve yeri hakkında kesin bilgi yoktur. Bağdat, Isfahan ve Rey şehirlerindeki Büveyye hanedanına hizmette bulundu. Aralarında Sicistânî‟nin de olduğu bir entelektüel grubun üyesiydi. İslâm dünyasında Neoplatonik geleneğin ortaya çıkışında Miskeveyh‟in telifçi rolünün etkisi bulunmaktadır. İslâm ahlâk felsefesini sistemleştiren isimlerdendir. İsfahan‟da vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Câvidân-Hıred (el-Hikmetü'l-Hâlide), el-Fevzü'l-Asgar, Tehzîbü'l-Ahlâk, Risâle fî Mahiyyeti'l-Adl.
  Kitapları:
  • Kebetos Pinaks: İnsan Yaşamının Tablosu
   Ali Suavi‟nin 1863‟te Kiyotiyos'un Ahlâka Â'id Risâlesinin Tercemesi başlığıyla Yunancadan ve bir kez de Manastırlı Mehmed Rıfat‟ın Keşf-i Râz yâhûd Ömr-i İnsânînin Tasvîr-i Hakîmânesi başlığıyla Arapçadan Türkçeye tercümeleri vesilesiyle Osmanlı ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi