Kitap Ara

    Rifat Bin Mehmed Emin

    Rifat bin Mehmed (?-?): Hakkında bilinenler, eserlerinden çıkan bilgiler ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan çok az sayıdaki belge ile sınırlıdır. Rifat Efendi'nin bazı eserlerinde baba ismi geçmektedir: İlm-i Ahvâl-i Rûh ve Usûl-i Tefekkür adlı eserine Süleymaniye Camii Müderrislerinden ve Fetvahane Memurlarından el-Hâc İsmail Efendi'nin yazdığı Arapça takrizde ve Fezâil-i Ahlâk'ta "İfâde-yi Mahsûsa"dan sonraki sayfada yer alan bir paragraflık "İhtâr" yazısının altında baba adı da belirtilmiştir: Rifat bin Mehmed Emin. Rifat Efendi, Delâ'ilü'l-İkan fî Beyâni Kavâ'idi'l-Îmân isimli eserinin sonunda bir münasebet düşürüp "İstitrâd" başlığı altında kendisinden bahseder. Buradan öğrendiğimize göre Rifat Efendi'nin ailesi ecnebi memleketten Osmanlı'ya göç etmek zorunda kalmıştır. Babası Mehmed Emin terk ettikleri memleketin eşrafından ve tanınmış âlimlerinden takva sahibi bir zattır. Rifat Efendi göç sırasında henüz alfabe öğrenme yaşındadır. Osmanlı Devleti'ne sığındıktan sonra aile refah ve rahata kavuşur; o da medrese ve mektebe devam eder. Süleymaniye Camii'nde Mevlana Kırımî el-Hac Hasan Efendi'den icazet alır. Sonra zamanın fenlerini elde etmek, beşerî malumatını genişletmek ve çeşitli bilimleri tahsil için devrin yüksek okullarına girer. Bu okullarda felsefe, astronomi, edebiyat, geometri, cebir, tarih, aritmetik, trigonometri, coğrafya gibi derslerde çok çalışıp başarılı olur. Sınıfında birincidir; pekiyi dereceden şehâdetnâme aldıktan sonra yüksek okullarda tedrise başlar. Delâilü'l-İkan isimli eserini yazdığında (1316/1898) "mekâtib-i 'âliyyede" yirmi senelik muallimdir. Rifat Efendi'nin 1910'dan sonra vefat ettiği söylenebilir. Rifat Efendi'nin eserleri şunlardır: İlm-i Ahvâl-i Rûh ve Usûl-i Tefekkür (İstanbul 1311/1893-94); Fezâ'il-i Ahlâk (İstanbul 1311/1893-94); Ahlâk-ı Nazarî ve Terâcim-i Ahvâl-i Hükemâ (İstanbul 1312/1894-95); Delâ'ilü'l-İkan fî Beyâni Kavâ'idi'l-Îmân (İstanbul 1316/1898-99); Vesiletü'l-İkan ve Mantık Tercümesi (İstanbul 1317/1900); Târîh-i Âlî-i Enbiyâ (İstanbul 1327/1909-10); el-Akîdetü'l-İslâmiyye (Muhammed el-Mekkî'den tercüme, İstanbul 1328/1910-11); Malumât-ı Âliyye (İstanbul 1330/1911-12).
    Kitapları:
    © 2024 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi