Kitap Ara

  Baha Tevfik

  Baha Tevfik (1881-1914): Biyolojik ve evrimci materyalizmi felsefi ateizme vardıracak derecede savunan II. Meşrutiyet dönemi düşünürümüz. 1881'de İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. Yazı hayatına 1907 yılında İzmir gazetesinde başlayan Baha Tevfik, II. Meşrutiyet'in ilânını takip eden günlerde basına getirilen serbestliğin de etkisiyle, 31 Mart Vak'ası'ndan sonra İstanbul'a gelerek gazeteciliğe başladı. 1910 yılında doğrudan felsefi eserler yayınlayan ilk yayınevi Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi'ni kurdu. Yayınladığı gazete, mecmua, telif ve tercüme eserlerle kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti. 1910'da Sosyalist Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. İştirâk, Karagöz, Eşref, Şehbâl, Tenkîd, Serbest gibi gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Hâle, Düşünüyorum, Piyano, Felsefe Mecmuası, Zekâ, Yirminci Asırda Zekâ, Eşek, El-Ma'lûm, Yine O, Çocuk Duygusu gibi çok sayıda dergi çıkardı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Hassâsiyyet Bahsi ve Yeni Ahlâk (1910); Teceddüd-i İlmî ve Edebî (t.y.); Mebâdi-i Felsefe: Psikoloji-İlm-i Rûh (t.y.); Nietzsche: Hayâtı ve Felsefesi (Ahmed Nebil, Memduh Süleyman'la, t.y); Felsefe-i Edebiyat ve Şâir Celis (1330/1914); Muhtasar Felsefe (1331/1915); Felsefe-i Ferd (11332/1916); Mâdde ve Kuvvet (Ahmed Nebil'le Ludwig Büchner'den çeviri, 1327/1911, 3 cilt); Vahdet-i Mevcûd: Bir Tabî'at Âliminin Dîni (Ahmed Nebil'le Ernest Haeckel'den çeviri, 1327/1911); Feminizm: Âlem-i Nisvân (Odette Lacquerre'den çeviri, t.y.); Târîh-i Felsefe (Ahmed Nebil'le Alfred Fouillée'den çeviri, t.y.)
  Kitapları:
  • Biraz Felsefe
   "Birçok hakîmler, filozoflar metafiziğin öğrenilmesini tehlikeli görerek yasaklamak isterler. Zira onlar metafizik için "Bundan hiçbir fayda görülmeyip şiir kabilinden zihnin bir ihtiyacını teskine çalışmak, fakat bu esnada birçok tehlikelere maruz ...
  • Teceddüd-i İlmî ve Edebî | İlmi ve Edebi Yenilenme
   "Kardeşim Ahmet Nebil Bey'e; Teceddüd-i İlmî ve Edebî'de Avrupa filozoflarının en yeni ve en beğenilmiş teorilerini topladım. Bazıları doğrudan doğruya, bazıları ise temsil ve tasarruf yoluyla tercüme edilmiş olan bu sahifeleri ...
  • Nietzsche Hayâtı ve Felsefesi
   "Nietzsche'nin mesleğini belirlemek için eleştirmenler arasında birçok mücadele ve tartışmalar cereyan etmiş; bazıları onu bir şair, bazıları da bir düşünür gibi değerlendirerek eserleri ve şahsı hakkındaki incelemeleri o suretle yürütmüşlerdir. ...
  • Muhtasar Felsefe
   "Mekteplere mahsus muhtasar bir felsefe kitabı yazmak mecburiyetinde kaldığım zaman cidden büyük ve güç bir meseleye başlamakta olduğumu anladım. Çünkü felsefe bütün Avrupa liselerinde öğretilmekte bulunmuş olmasına rağmen henüz pek ...
  • Felsefe-i Edebiyât ve Şâ'ir Celîs | Edebiyat Felsefesi ve Şair Celis
   "Esasen felsefe de edebiyattan ayrı bir şey değildir. İnsan nasıl sevdiğinin arkasından koşarak feryat ederse, hakikat denilen şeyin de arkasından koşarak feryat edebilir. Zaaf ve acz hali birincisinde de ikincisinde ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi