Kitap Ara

  Baha Tevfik

  Baha Tevfik (1881-1914): Biyolojik ve evrimci materyalizmi felsefi ateizme vardıracak derecede savunan II. Meşrutiyet dönemi düşünürümüz. 1881'de İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. Yazı hayatına 1907 yılında İzmir gazetesinde başlayan Baha Tevfik, II. Meşrutiyet'in ilânını takip eden günlerde basına getirilen serbestliğin de etkisiyle, 31 Mart Vak'ası'ndan sonra İstanbul'a gelerek gazeteciliğe başladı. 1910 yılında doğrudan felsefi eserler yayınlayan ilk yayınevi Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi'ni kurdu. Yayınladığı gazete, mecmua, telif ve tercüme eserlerle kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti. 1910'da Sosyalist Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. İştirâk, Karagöz, Eşref, Şehbâl, Tenkîd, Serbest gibi gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Hâle, Düşünüyorum, Piyano, Felsefe Mecmuası, Zekâ, Yirminci Asırda Zekâ, Eşek, El-Ma'lûm, Yine O, Çocuk Duygusu gibi çok sayıda dergi çıkardı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Hassâsiyyet Bahsi ve Yeni Ahlâk (1910); Teceddüd-i İlmî ve Edebî (t.y.); Mebâdi-i Felsefe: Psikoloji-İlm-i Rûh (t.y.); Nietzsche: Hayâtı ve Felsefesi (Ahmed Nebil, Memduh Süleyman'la, t.y); Felsefe-i Edebiyat ve Şâir Celis (1330/1914); Muhtasar Felsefe (1331/1915); Felsefe-i Ferd (11332/1916); Mâdde ve Kuvvet (Ahmed Nebil'le Ludwig Büchner'den çeviri, 1327/1911, 3 cilt); Vahdet-i Mevcûd: Bir Tabî'at Âliminin Dîni (Ahmed Nebil'le Ernest Haeckel'den çeviri, 1327/1911); Feminizm: Âlem-i Nisvân (Odette Lacquerre'den çeviri, t.y.); Târîh-i Felsefe (Ahmed Nebil'le Alfred Fouillée'den çeviri, t.y.)
  Kitapları:
  • Târîh-i Felsefe / Felsefe Tarihi
   İnsanlarca tanınmış ne kadar felsefe mesleği varsa, ne kadar feylesof gelip geçmişse hepsini muhtevidir. Bilâistisna her feylesofun, her âlimin, her mütefekkirin tercüme-i hâli, hususiyeti, mesleği ve mesleğinin münakaşa ve muhakemesi ...
  • Feminizm Âlem-i Nisvân | Feminizm: Kadınlar Alemi
   "Günümüzde mevcut şeylerin kadim kökenlerini görmek iktidarı gözlerinde bulunmayan kıt görüşlüler feminizmin hassas ve insaflı kelimelerini, günümüz İslâm toplumlarının yaşamında bulamamakla, niçin mazilerde aramıyorlar? Doğu ve Batı'nın kadın üzerindeki manevi dönüşümlerini ...
  • Mâdde ve Kuvvet (Kraft und Stoff)
   "Madde ve Kuvvet'in okuruna şu hususu şimdiden haber vermek isteriz ki, bu kitapta söz konusu olan din, İslâm dini değil, Hristiyanlıktır, hatta Hristiyanlığın tahrif edilmiş şeklidir. Yazar ancak bu mantıksız ...
  • Vahdet-i Mevcûd: Bir Tabî'at 'Âliminin Dîni | Monizm: Bir Tabiat Âliminin Dini
   "Okumak ve düşünmek isteyenlere hediye ettiğimiz bu kitap, Almanya'da Natüralistler Derneği'nin yetmiş beşinci senesine girmesi münasebetiyle üyelerden birinin verdiği konferansa meşhur filozof Ernst Haeckel'in uzun bir cevabıdır. Bu konferansı gazeteler ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi