Kitap Ara

  İzmirli İsmail Hakkı

  İsmail Hakkı 1868 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Hayatının çocukluk ve gençlik safhası babasının erken vefatı neticesinde maddî sıkıntıyla geçmiştir. Yaşadıkları maddî zorluk dolayısıyla İsmail Efendi'nin çalışma zarureti eğitim hayatında herhangi bir kesinti oluşturmamıştır. İslamî eğitiminin ilk basamağını babasının amcası olan Âmâ Hafız'dan hıfzını tamamlamak suretiyle ikmal etmiştir. Anneannesinden Rumca ve Latince öğrenen İzmirli, rüştiye döneminde Kâmil Efendi'den de Farsça eğitimi almıştır. Yine rüştiye döneminde İzmir'de ikamet eden bir Yahudi'ye Türkçe öğretme karşılında ondan Fransızca öğrenmiştir. Tabi bunların haricinde ileri seviye Arapçaya da hâkim olmuştur.
  Kitapları:
  • Fenn-i Menâhic | Metodoloji
   "Metot: Bilinmeyen hakikatleri keşfetmek için veya bilinen hakikatleri ispat etmek için takip edilecek kaidelerin veya kullanılacak olan vasıtaların tümüne derler. İnsan gerek bir amaca ulaşmayı kast etsin, gerek bir hakikati keşfe ...
  • Teâlîm-i Mu'tezile
   Dizi Editörü: Melikşah SEZEN Hazırlayan: Mehmet Vehbi YAVUZ "Teâlîm-i Mu'tezile isimli risale, İsmail Hakkı İzmirli'nin yazma olarak bekleyen nâ-tamam eserlerinden bir tanesidir. Bugüne değin hakkında herhangi müstakil bir çalışma gerçekleştirilmemiş bulunan eser, ...
  • Yeni İlm-i Kelâm
   "Yeni İlm-i Kelâm isimli eser, sadece yakın dönemin önemli ve tesirli bir kelâm metni olmanın ötesinde, aynı zamanda ciddi bir ilmî hareketin memleketimizdeki öncüsü ve güçlü bir temsilcidir. Öte yandan ...
  • Din Dersleri / Muhtasar İlmihal
   Dizi Editörü: Melikşah SEZEN Hazırlayan: Ahmet Yasin ÇOMOĞLU "İzmirli İsmail Hakkı'nın elinizdeki Din Dersleri isimli eseri ilk baskısını Cumhuriyetin ilan edildiği yıl gerçekleştirmiştir. Bu itibarla Cumhuriyet döneminin ilk din dersi kitaplarından biri ...
  • Tasavvuf Kitaplarındaki Hadislerin Sıhhati Hakkinda İki Osmanlı Aliminin Münazarası
   Tasavvufun Zaferleri / Şeyh Safvet Hakkın Zaferleri / İzmirli İsmail Hakkı Hazırlayan: Oğuzhan Yıldız Dizi Editörü. Melikşah Sezen "Elinizdeki eser İzmirli İsmail Hakkı ile Şeyh Safvet Efendi'nin arasında vukû bulan, tasavvuf eserlerindeki hadîslerin sıhhatini ...
  • Risâletü't Teselsül
   "İzmirli'nin teselsül hakkındaki risalesi muhteva olarak muhtasar bir metin olmakla birlikte meseleyi veciz ve fakat etraflıca aktarması açısından ehemmiyet arz eden bir çalışmadır. Kelâm, felsefe ve İslâmî ilimler ile iştigal ...
  • Yeni İlm-i Kelâm Tartışmaları
   "İzmirli İsmail Hakkı Külliyatı'nın 6. parçası olan Yeni İlm-i Kelâm Tartışmaları isimli eser, İzmirli'nin en meşhur ve etkili eseri Yeni İlm-i Kelâm'ın anlaşılmasına katkı sağlayacak bir giriş mesabesindedir. İzmirli söz ...
  • Mi'yâru'l-Ulûm - Îsâgûcî Terceme ve Şerhi
   Dizi Editörü: Melikşah SEZEN Hazırlayan: Ahmet Yasin ÇOMOĞLU "Mi'yâru'l-Ulûm, İzmirli İsmail Hakkı'nın neşredilmiş ilk çalışmasıdır. Eser, Mekteb-i Mülkiye'nin ikinci sınıfında okutulmak üzere, Ebherî'nin meşhur mantık klasiği olan İsâgûcî'ye bir şerh olarak yazılmış ...
  • Tarihin Lüzûmu
   "İzmirli İsmail Hakkı Külliyatı projesinin üçüncü eseri olan Tarihin Lüzûmu risalesi, İzmirli'nin günümüz Türkçesiyle ilk defa okuyucu ile buluşacak olan bir çalışmasıdır. Risale mütevazi bir hacme sahip olmasına rağmen hem ...
  • Mülahhas İlm-i Tevhid
   "İzmirli İsmail Hakkı Külliyatı projesinin dördüncü eseri olan Mülahhas İlm-i Tevhid, İzmirli'nin günümüz Türkçesiyle ilk defa okuyucu ile buluşacak olan bir çalışmasıdır. Yeni ilm-i kelâm hareketinin önemli müteşebbislerinden olan İzmirli'nin ...
  • Tarih-i Kur'ân
   İzmirli İsmail Hakkı Külliyatı projesinin ikinci eseri olan Tarih-i Kur'ân isimli risalede; Kur'ân'ın inzalinden, yazımına, Mushaf'ın cem edilişinden, istinsahına, âyet ve sûrelerin tevkifiliği bahsinden, Mushaf'ın hareke ve noktalamaya kavuşmasına kadar ...
  • İslâm Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese
   Hazırlayan: Melikşah Sezen 'Yeni İlm-i Kelâm' talebini ısrarla vurgulayan İzmirli İsmail Hakkı, ilm-i kelâmın artık kelâm tarihçiliği mesabesine intikal ettiğini, fennî, içtimaî ve felsefî muasır meseleleri takip ve cevap vazifesini ifadan ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi