Kitap Ara

  İzzetullah Zeki

  İzzetullah ZEKİ 1988 yılında Afganistan'ın Fâryâb ilinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi doğduğu köyü Kâriz Kale'de okudu. 2004 yılında Fâryâb Ebu Müslim Horasânî Yüksek Medresesini bitirdi. 2012 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. 2014 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları/İslam Tarihi Bölümünde "Ceditçilik Hareketinin Ortaya Çıkışı ve Türkistan Âlimleri Üzerindeki etkisi: Mahmut Hoca Behbudi ve Münevver Kari Örneği" konulu teziyle yüksek lisansını, 2018 "Gazneli Mahmud'un Dinî Siyaseti" konulu teziyle doktorasını tamamladı. 2015 yılında Afganistan Yüksek Mahkemesi Basın Muhabiri, 2015-2017 yılları arasında AFTÜRKDER başkanlığı ve 2016-2017 yılları arasında MEB İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik yaptı. Temmuz 2017 tarihinden beri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta olan Zeki, Özbek Türkü olup evli üç çocuk babasıdır. İyi derecede Farsça, Arapça ve orta seviyede İngilizce bilen Zeki, Türk lehçeleri ve şivelerini de bilmektedir.
  Kitapları:
  • Emir Timur Dönemi Bilginleri
   Elinizdeki kitap on beşinci asırda devlet sınırlarını Mâverâünnehir'den İran, Turan, Şam, Bağdat, Karabağ, Azerbaycan, Anadolu ve Moskova'ya kadar genişleten Asya Fatihi Emir Timur'un bilginlerle ilişkileri üzerine kaleme alınmıştır. Timur, bilim ...
  • İlk Dönem Horasan Valileri (Emeviler ve Abbasilerin Horasan Politikası 651-821)
   Hz. Osman dönemi İslam daveti ve fetih hareketlerinin Horasan'a yayıldığı, i'lây-i kelimetullah uğruna cihadın yapıldığı, İslam dinini kabul eden Horasanlıların mal, can ve ırzlarının teminat altına alındığı dönemdir. Hulefâ-yi Râşidîn ...
  • Horasan'da Hâkimiyet Mücadelesi (821-1005) | Tahiriler, Saffariler, Samaniler, Simcuriler
   Bir asırdan fazla Nîşâbur merkezli Horasan'ı idare eden Tâhirlîler, kurucuları Tahir b. Hüseyin döneminde altın çağını yaşamışlardır. Ardından Horasan, 257/870 yılında Ya'kûb b. Leys'in liderliğinde Saffârîlerin hâkimiyetine girmiştir. Akıllı ve ...
  • Afganistan'da Hâkimiyet Mücadelesi (Doğu ve Batı Çatışması 1809-2019)
   Elinizdeki kitap asırlar boyu doğu ve batının hâkimiyet mücadelesi verdiği, coğrafi açıdan stratejik bir konuma sahip olup, Hindûkuş, Pamir, Firûzkûh gibi dağlarıyla meşhur olan, Gazneliler, Selçuklular ve Timurlular gibi Türk ...
  • Gazneli Mahmud'un Din Politikası
   Onbirinci yüzyılda Gazne merkezli büyük bir Türk Devleti'ni kurarak fetih hareketleriyle sınırlarını Mâverâünnehir'den Hindistan'ın içlerine kadar genişleten, 33 yıllık saltanatı boyunca Ehl-i Sünnet birlik ruhunu hâkim kılmaya çalışan Gazneli Mahmud, ...
  • Türkistan Ceditçileri
   Ceditçilik hareketi kadimcilere karşı bir tepki olarak, 19. yüzyılın başlarında din, dil, eğitim ve siyaset alanlarında bir uyanma dönemi olarak ortaya çıkmıştır. Bu uyanış, "Usul-ı Cedit" ve "Ceditçilik" olarak da ...
  © 2023 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi