Kitap Ara

  Kubilay Aktulum

  Prof. Dr. Kubilay Aktulum, Hacettepe Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü.
  Kitapları:
  • Kalıplaşmış Söylemler Ortak Yer, Topos, Doksa, Kalıp-Model, Yerleşik Düşünce, Klişe, Stereotip
   En eski terimlerden birisi olan "ortak yer" (fr. lieu commun); daha çok teknik bir terim olarak bilinen ve XVII. yüzyılda karşımıza çıkan "kalıp-model" (fr. poncif); XVIII. yüzyılda kullanılan "yerleşik düşünce" ...
  • Etnik-Eleştiriye Giriş
   Etnik-eleştiri, karmaşık kavramları olan, karmaşık varsayımlar ileri süren bir kuram değil, daha çok yazınsal metinlere hermenötik (yorum-samacı) bir yaklaşım biçimidir. Yazınsal metinlerin antropolojik, etnolojik bir perspektiften okunmasına dayanan etnik-eleştiri, kültürel ...
  • Roland Barthes & Parça Yazı
   Acelesi olan okurlar Roland Barthes'ı bir göstergebilimci ya da yapısalcı olarak tanımlamakla yetinir, daha ileriye pek gitmezler. Kimileri de ona üçüncü bir kimlik yakıştırır: Barthes bir deneme yazarıdır. Bize göre ...
  • Parça Yazı Çözümlemesine Giriş
   Parça yazı, yeni/ayrı, alışılmışın dışında bir metin anlayışına dayanır; böyle bir metin doğrusallığı, çizgiselliği ortadan kaldırarak anlam olasılıklarını çoğaltır. Bu yazma biçimi yerleşik yazı kurallarından saparak gerçekliği hiçbir kurala bağlanmadan ...
  • Yazınsal Metinlerde Değer Çözümlemesine Giriş
   Her yazınsal yapıt karşısında izlenen şu ya da bu yöntem, benimsenen eleştirel tutum onu bir değerler dizgesine uygun olarak yargılamaktan, değerlendirmekten başka bir şey değildir. Bir yazınsal metin en nesnel, ...
  • Folklor Söylemi
   Bu kitap, bir folklor araştırmacısının yerleşik yöntemleriyle değil, sıradan ve amatör bir folklor okurunun (Greimas, Courtés, Lévi-Strauss, Carrasco vd. de birer folklor okurudur) benimsediği ve içselleştirdiği yöntemlere göre yazıldı. Dolayısıyla ...
  • İmgelem Çözümlemesine Giriş
   Gilbert Durand'ın özellikle İmgelemin Antropolojik Yapıları adlı kitabındaki katkılarıyla yeni bir uğraş ve bilgi alanı olarak alabildiğine gelişen imgelem çalışmaları insanın, insan düşüncesinin zamana ve uzama göre (ayrıca zaman ve ...
  • Moda ve Metinlerarasılık (Alexander McQueen ve Üstgiysisellik)
   Yapısalcılığın bilinen ortak bir tutumuna koşut olarak söylersek, giysi de bir metin, bir başka anlatımla, özel bir dildir. Bir metafor olarak, Rus Biçimcilerinden başlayan, Ferdinand de Saussure'ün Genel Dilbilim Dersleri'ndeki ...
  • Sinema ve Metinlerarasılık (Filmlerarası Etkileşimler ve Aktarımlar)
   Aynı nesneye (burada, sinema) alışılmışın dışında, başka bir açıdan bakmak onu anlamsal olarak yenilemeye, farklı bir biçimde algılamaya ve algılatmaya olanak sağlar. Bu çalışmada, sinemaya bir yazınbilimcinin gözüyle, anlatıbilimin yöntemsel ...
  • Müzik ve Metinlerarasılık (Müziklerarası/Göstergelerarası Etkileşimler ve Aktarımlar)
   Müziksel ürünleri müziklerarasılık ya da bir içmüziksellik/müzikselaşkınlık, bir başka anlatımla, şu ya da bu bestecinin bir çalışmasını bestecinin kendi çalışmaları ya da diğer bestecilerin çalışmaları karşısında ve sessel açıdan tümüyle ...
  • Resimsel Alıntı | Resimlerarası Etkileşimler ve Aktarımlar
   Bu kitapta resim alanında değişik alıntı/alıntılama biçimlerinin kendi bağlamımıza uygun olarak kimi tanımlamalarını kısaca anımsattıktan sonra, genelden özele giderek her yöntemin tanımlamalarımıza uygun kimi resimlerdeki karşılıklarını bulmak uğraşında olacağız. Ardından ...
  • Folklor ve Metinlerarasılık
   Yazıya dökülüp metinleştirildikleri andan başlayarak sözlü geleneğin ürünleri bir yeniden kurgulama nesnesi durumuna gelirler. Değişik dönemlerde sanatçılar, yazarlar söz konusu şu ya da bu folklorik bir ürünü yeni bağlamlarda biçimsel, ...
  © 2024 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi